Rzeczoznawca majątkowy – kto to taki?

Na świecie istnieje tak wiele zawodów, specjalności i fachów związanych z działaniem człowieka w różnych obszarach jego aktywności, że nieraz nawet trudno domyślić się, czym zajmuje się osoba, której specjalizacja brzmi dość dziwnie, niespotykanie czy nawet śmiesznie.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy jest w myśl przepisów prawa osobą fizyczną o wykształceniu wyższym magisterskim, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Zdarzają się sytuacje jednak, gdy sam fakt ukończenia studiów wyższych nie jest wystarczający i konieczne jest ukończenie także studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

Zakres i warunki ubezpieczenia OC rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego OC. Takie ubezpieczenia rzeczoznawców majątkowych stanowią bardzo istotny element ich działalności zawodowej, a posiadanie OC rzeczoznawcy majątkowego to poza wywiązaniem się z obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, również realne zabezpieczenie interesów jego i jego klientów. Świadczenie to zapewnia, bowiem ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej, związanej bezpośrednio z wykonywanymi przez rzeczoznawców majątkowych czynnościami zawodowymi. Pamiętać należy również o tym, że ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego, to także zwiększenie jego wiarygodności i bezpieczeństwa współpracy, bowiem w przypadku zaistnienia szkody wyrządzonej na skutek działań, lub też zaniechań zawodowych rzeczoznawcy, pokrzywdzona osoba trzecia otrzyma odszkodowanie. Naturalnie, odszkodowanie takie nie pokryje wszystkich roszczeń, jedynie te, których zakres objęty jest ubezpieczeniem w ramach polisy OC.

Zawody szczególnie odpowiedzialne

Społeczeństwo każdego kraju, na całej kuli ziemskiej różnicuje się według wielu czynników, a wyznaczniki te dotyczą tak różnych cech, jak:

  1. Stopień wykształcenia.
  2. Pochodzenie (wiejskie lub miejskie, z rodziny inteligenckiej lub robotniczej).
  3. Wykonywany zawód – stosownie do wykształcenia lub w innej branży, niezwiązanej z doświadczeniem zawodowym i wskutek różnych okoliczności.
  4. Stopień zamożności (klasa społeczna) – bogaci, średnio zamożni, biedni.
  5. Miejsce zamieszkania, determinujące różne inne możliwości życiowe etc.

Etyka zawodu – czy każdy jej przestrzega?

Ludzie funkcjonujący w społeczeństwie, wśród innych ludzi, którzy korzystają z tych samych przywilejów wynikających z faktu bycia obywatelem danego kraju, czy z innych okoliczności wspólnych każdemu człowiekowi, powinni przestrzegać tych samych zasad, które ustanawia się po to, aby owo współistnienie w danym kraju było możliwe i w miarę bezkonfliktowe.

Różne specjalności potrzebne w biznesie

Każdy, kto prowadzi działalność związaną z istnieniem na szeroko pojętym rynku (gospodarka, przemysł, rolnictwo) wie doskonale, że nie jest to łatwy kawałek chleba.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawcy majątkowi, posiadający stosowne uprawnienia zawodowe do pełnienia takich funkcji zawodowych, objęci są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego. Ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego obejmuje jego odpowiedzialność cywilną za szkody, które zostały wyrządzone na skutek jego działań, bądź też zaniechań zawodowych. Przepisy stanowią, że ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego zawarte musi być najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przez niego jego czynności zawodowych.

Aktywność zawodowa adwokata

Zdarza się, że zmuszeni jesteśmy skorzystać z pomocy adwokata. Szczęśliwie, duża konkurencja na ryku usług prawniczych sprawia, że usługi te są coraz bardziej dostępne, nawet dla przeciętnie zarabiających śmiertelników. Zakres kwestii, z jakimi zgłaszamy się do adwokatów jest naprawdę szeroki. Mogą to być na przykład sprawy związane z prawem cywilnym.